29 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – Warszawa 2017

11 listo­pa­da o 11:11 wystar­to­wał 29 Bieg Niepodległości. To trze­cia i zara­zem ostat­nia w tym roku impre­za z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć”, któ­rej part­ne­rem stra­te­gicz­nym jest od kil­ku lat PKO Bank Polski. W tego­rocz­nej edy­cji przy­go­to­wa­no 18 tysię­cy pakie­tów startowych. Bieg wystar­to­wał w sobo­tę 11 listo­pa­da 2017 r. Roz­po­czął się wspól­nym odśpie­wa­niem hym­nu. Zawodnicy ruszy­li ze skrzy­żo­wa­nia al. Jana Pawła II i ul. Stawki o sym­bo­licz­nej godzi­nie 11.11 i pobie­gli w dwóch kolum­nach, w bia­łych i czer­wo­nych koszul­kach two­rząc naj­dłuż­szą fla­gę Polski. 10-kilo­me­tro­wa tra­sa przebiegała  m.in. al. Jana Pawła II, wia­duk­tem nad al. Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do al. Niepodległości.
Od kilku lat w warszawskim Biegu Niepodległości startują uczennice  II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. Tak było i tym razem wśród 18000 startujących na 10 km trasie znaleźli się zawodnicy Szkolnego Klubu Biegacza „Maraton Team” : Ania Głąbała, Weronika Muskała, Marta Lesiak, Julia Piwczyk i Mariusz Brzozowicz. Był to dla nas ważny bieg. Ukończenie go stawiało nas w gronie zawodników którzy, zaliczyli Warszawską Triadę Biegową „Zabiegaj o Pamięć”. Udało się. W dobrych humorach i w niezłym czasie pokonaliśmy 10 km trasę, fantastycznego biegu i wydarzenia.
Tego nie da się opisać to trzeba przeżyć , trzeba być  wśród biegnących, którzy śpiewają hymn a później ruszają na trasę tworząc pięciokilometrową Naszą biało – czerwoną .Zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów, a także nauczycieli Naszej szkoły -wystartujcie w kolejnej edycji Triady Biegowej .Do pierwszego biegu  -Biegu Konstytucji 3 Maja zostało 6 miesięcy. To wystarczająco dużo czasu, by wziąć udział.