Ewaluacja

Ankieta ewaluacyjna przed mobilnością

Liczba pobrań: 313, Rozmiar pliku: 295,3 KB

Ankieta ewaluacyjna po odbytej mobilności

Liczba pobrań: 302, Rozmiar pliku: 278,8 KB

Ankieta ewaluacyjna - nauczyciele

Liczba pobrań: 228, Rozmiar pliku: 409,6 KB

Ankieta ewaluacyjna - uczniowie

Liczba pobrań: 203, Rozmiar pliku: 275,0 KB


W celu zbadania wpływ projektu na nauczycieli została przeprowadzona ewaluacja. Miała ona miejsce przed i po odbytej mobilności, w której nauczycielki wypełniły ankiety ewaluacyjne. Odbyły się również indywidualne i grupowe rozmowy oraz dyskusje, mające na celu sprawdzenie stopnia:

-implementacji poznanych metod nauczania oraz stworzonych materiałów,

-wymiany doświadczeń między nauczycielami w szkole i poza nią,

-wykorzystywania w pracy technologii telekomunikacyjnych,

-wzrostu płynności w używaniu języka obcego,

-wzrostu motywacji do samokształcenia, uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy konferencjach

-rozwoju umiejętności interkulturowych (np. tolerancja, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, negocjowania, efektywnej współpracy w grupie).

Celem powyższych ewaluacji było zweryfikowanie jakości realizacji i organizacji projektu, a także poziomu spełnienia oczekiwań uczestników i przydatności zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Wyniki ankiet wykazały zadowolenie ze współpracy zespołów, a także potwierdziły wysoki poziom przydatności otrzymanej wiedzy. Udział w kursach wpłynął na rozwój praktycznych umiejętności istotnych dla wdrażania efektów projektu. Spotkania miały na celu dzielenie się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami.


Działania projektowe Erasmus + CLIL przyszłością nauczania przyczyniły się do przeprowadzenie w styczniu 2017 r. ankiety ewaluacyjnej, której celem było zdiagnozowanie poziomu zainteresowania nauczaniem dwujęzycznym wśród nauczycieli oraz ich potrzebami nauczycieli w tym zakresie. Ankieta była związana również z potrzebą ewaluacji pracy nauczycieli zaangażowanych w projekt i ich wpływu na zwiększenie wiedzy oraz zachęcenia do działania innych nauczycieli do działań w tym zakresie.

Ankieta wykazała, że działania projektowe przyczyniły się do promocji nauczania w podejściu CLIL oraz podniesienia wiedzy w tym zakresie, gdyż aż 55% nauczycieli jest zainteresowanych aktywnym udziałem w procesie wdrażania dwujęzyczności, a 60% możliwością podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności w tym zakresie. Ewaluacja wykazała także, że 9 osób jest zainteresowanych uczestnictwem w zagranicznych kursach językowych, a 3 osoby chciałyby uczestniczyć w kursach z zakresu metodyki CLIL.

Wnioski do dalszych działań projektowych:

  1. Przeprowadzić lekcje otwarte umożliwiające podzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami
  2. Przygotować sesje informacyjne na temat podejścia CLIL
  3. Kontynuować upowszechnianie produktów projektu oraz informacji o działaniach poprzez umieszczanie ich na stronie szkoły
  4. Kontynuować proces samokształcenia dotyczący metodologii CLIL oraz nauczania języków obcych.

Dzięki wykorzystaniu przez nauczycieli zdobytego doświadczenia, wiedzy i umiejętności podczas trwania projektu CLIL przyszłością nauczania, wpływ projektu na uczniów widoczny jest dzięki przyrostowi wiedzy wyrażony poprzez większą komunikatywność i płynność

w stosowaniu języka obcego. Otwartość, dociekliwość oraz częstsze i bardziej swobodne używanie języka obcego podczas zajęć. Zwiększoną autonomię w uczeniu się oraz motywację do rozwoju wiedzy i umiejętności. Rozwój umiejętności interkulturowych (tj. tolerancja, umiejętność rozwiązywania problemów, efektywnej współpracy w grupie) oraz lepszy wgląd w możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. W ramach działań projektu wśród uczniów klasy uniwersyteckiej II c1 przeprowadzona została ankieta dotycząca wpływu działań projektowych na rozwój ich wiedzy. Wszystkie wyżej wymienione aspekty potwierdzone zostały przez wyniki ewaluacji. Wszyscy uczniowie tej klasy twierdzą, iż obecny poziom znajomości języka angielskiego umożliwia im efektywniejsze samodzielne korzystanie z autentycznych źródeł. Co więcej, 100% twierdzi, iż przedmioty nauczane w podejściu CLIL pozytywnie wpłynęły na komunikatywność, płynność w używaniu języka, a także tolerancyjność (100%) oraz otwartość na inne kultury (85%). Wszyscy uczniowie wykorzystują zdobyte umiejętności w kontaktach z osobami z poza granic naszego kraju.

Wnioski do dalszych działań:

– kontynuować rozwój poziomu komunikatywności, dbając o poprawność wypowiedzi

– zachęcać uczniów do samokształcenia poprzez zapoznanie ich z dostępnymi źródłami wiedzy

– zwiększać zaplecze czytelnicze

– kontynuować wdrażanie metod podejścia CLIL