Kierunki

W II LO uczniowie mogą wybrać  spośród pięciu kierunków:

1. Klasa I A (politechniczno – ekonomiczna mat. – fiz./mat. – geo.):

 • Przedmioty rozszerzane: matematyka
 • Przedmioty dodatkowe rozszerzane:
  • 1. wybór: fizyka lub geografia;
  • 2. wybór: język obcy lub informatyka
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • politechnicznych (informatyka, automatyka, robotyka, mechanika, geodezja)
  • uniwersyteckich (np. matematyka, informatyka, fizyka)
  • kierunków ekonomicznych (bankowość, finanse)
  • zarządzania, logistyki, gospodarki przestrzennej
  • geografii, geologii i innych nauk o Ziemi
  • lingwistyki i filologii oraz kierunków związanych z turystyką

2. Klasa I A1 (akademicka matematyczno – przyrodnicza):

 • Przedmioty rozszerzane: matematyka
 • Przedmioty dodatkowe rozszerzane: fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia (przynajmniej jeden)
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • politechnicznych (informatyka, automatyka, robotyka, mechanika, geodezja)
  • ekonomicznych (finanse, bankowość, ekonomia)
  • uniwersyteckich (np. matematyka, informatyka, fizyka)
  • biotechnologii, inżynierii genetycznej
  • lekarskich, stomatologii, dietetyki, pielęgniarstwa, farmacji, kosmetologii

3. Klasa I C (humanistyczna dwujęzyczna):

 • Przedmioty rozszerzane: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
 • Historia, wiedza o społeczeństwie i wiedza o kulturze nauczane dwujęzycznie w języku angielskim
  • Przedmiot uzupełniający: edukacja prawna (innowacja pedagogiczna)
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów uniwersyteckich:
  • prawo, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, etnologia, historia
  • filologia polska i angielska
  • produkcja filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo
  • animacja kultury, stosunki międzynarodowe i wiele innych

4. Klasa I C1 (uniwersytecka językowa):

 • Przedmioty rozszerzane: język angielski, język niemiecki, geografia
  • Przedmioty dodatkowe nauczane w języku angielskim: kultura i życie codzienne USA i Wielkiej Brytanii, język angielski biznesowy
  • Przedmioty dodatkowe nauczane w języku niemieckim: geografia, język niemiecki biznesowy
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • na kierunkach filologicznych, lingwistycznych
  • dziennikarstwo, europeistyka, kulturoznawstwo, dyplomacja europejska
  • geomonitoring, geoinformacja, geoinformatyka
  • turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna
  • climatology (studia w języku angielskim)
  • geografia w języku angielskim

5. Klasa 1 D (medyczna biologiczno – chemiczna):

 • Przedmioty rozszerzane: biologia, chemia
  • Przedmiot uzupełniający: matematyka stosowana
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • lekarskich, stomatologii, dietetyki, pielęgniarstwa, fizykoterapii, kosmetologii, weterynarii, farmacji
  • biotechnologii, inżynierii genetycznej, biologii, chemii

 

 

Na wszystkich kierunkach (z wyjątkiem klasy IC1) istnieje możliwość wyboru języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego, które prowadzone są w grupach międzyklasowych, z uwzględnieniem różnych poziomów znajomości języka. Kandydatów do szkoły zachęcamy do kontynuacji nauki języka rozpoczętej w gimnazjum.

II Liceum to szkoła, która stwarza uczniom warunki nowoczesnego kształcenia, dysponując odpowiednim sprzętem i pomocami dydaktycznymi. Cały czas unowocześniana baza dysponuje: Szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, pracownią informatyczną wyposażoną w komputery połączone z siecią Internet, pracownią z tablicą interaktywną, pracownią językową, 16. pracowniami wyposażonymi w rzutnik multimedialny, nowoczesną pracownią chemiczną ze stanowiskami laboratoryjnymi, dwiema salami gimnastycznymi do ćwiczeń i gier sportowych, siłownią, boiskiem sportowym i możliwością korzystania z urządzeń lekkoatletycznych na stadionie miejskim.

Szkoła posiada jeden z bogatszych w mieście księgozbiorów bibliotecznych skatalogowanych w systemie MOL i Progman. Uczniowie i pracownicy korzystają z czytelni i fachowego doradztwa bibliotekarzy.

Pracownie przedmiotowe, urządzone i dostosowane do potrzeb programowych, wciąż wzbogacane są w nowe pomoce, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów.