KLASY DWUJĘZYCZNE

Czym jest dwujęzyczność?
W nauczaniu dwujęzycznym język obcy użyty jest do nauczania i uczenia się treści z danego przedmiotu.
Motorem napędowym nauczania dwujęzycznego oraz jego najważniejszą częścią jest treść. Natomiast język
obcy jest medium wykorzystywanym do przekazania tej treści. Oba te elementy są w wplecione w proces
nauczania i należy pamiętać, iż mają jednakowe znaczenie dla jego rozwoju. Potrzeby danej grupy uczniów
różnią się od siebie, dlatego też nauczanie to jest podejściem elastycznym i może być adaptowane do
różnych kontekstów, np. proporcja użycia języka obcego do ojczystego może stanowić 30% do 70%. Dobór
ilości języka związany jest z poziomem umiejętności językowych danej grupy uczniów oraz ich potrzebami.

Korzyści z nauczania dwujęzycznego dla uczniów

  • uczenie się przedmiotu poprzez język obcy może stanowić dodatkową motywację do nauki ponieważ uczniowie czują, że poszerzają zakres wiedzy z danego przedmiotu, ale dodatkowo rozwijają znajomość języka;
  • umiejętności komunikacji w języku obcym ulegają znacznej poprawie;
  • uczniowie są w stanie rozumieć szerszy zakres języka mówionego i pisanego w zakresie ogólnym jak i specjalistycznym.
  • uczniowie używają języka obcego w celu skomunikowania się w różnych sytuacjach formalnych, nieformalnych, specjalistycznych czy ogólnych.
  • uczniowie uczą się szybciej języka obcego;
  • uczniowie rozwijają i eksplorują różne interkulturowe perspektywy w tematach, których się uczą;
  • uczniowie uczą się nie tylko specyficznego języka, ale również myślenia, pisania mówienia tak, jak robią to specjaliści z danych dziedzin.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.