Mobilność zagraniczna

English for Effective Communication

18.07.2016. – 29.07.2016.

Uczestnik: Małgorzata Świtakowska

Wykładowca: Lucy Holmes

 

Informacja o kursie:

Kurs ,,English for Effective Communication” to propozycja bardzo dobrej szkoły językowej w Oxfordzie dla nauczycieli różnych przedmiotów pragnących podnieść swoje umiejętności z zakresu komunikacji w języku angielskim. Dwutygodniowe warsztaty oferowały:  21 godzin zajęć tygodniowo, przygotowanych z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktycznych, zapoznanie z historią Oxfordu,zwiedzanie Uniwersytetu Oxfordzkiego, materiały do nauki języka angielskiego, a także roczny dostęp do platformy e-Learning Centre. Uczestnikami kursu byli nauczyciele z Argentyny, Hiszpanii, Włoch, Rosji oraz ze Słowacji i Szwajcarii.

Cele:

Podniesienie umiejętności językowych z języka angielskiego poprzez:

 • rozmowę, słuchanie i pisanie;
 • przełamywanie barier swobodnego wypowiadania się;
 • trening w stosowaniu słownictwa i zwrotów niezbędnych w sytuacjach społecznych;
 • ćwiczenie używania odpowiednich struktur gramatycznych;
 • dyskutowanie i argumentowanie;
 • przeprowadzanie rozmowy telefonicznej;
 • komunikowanie się w sytuacjach formalnych i nieformalnych;
 • poznanie kultury Wielkiej Brytanii;
 • uczestniczenie w programie kulturowym i wycieczkach oferowanych przez szkołę językową;
 • poznawanie kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii poprzez rozmowy z rodziną goszczącą;
 • zwiedzanie muzeów w celu poznania historii i geografii Wielkiej Brytanii.

 

CLIL Secondary – Exeter

24.07.2016. – 06.08.2016.

Uczestnik: Magdalena Siatkowska

Wykładowca: Alison McLaren

 

Informacja o kursie:

Dwutygodniowy kurs CLIL Secondary (Content and Language Integrated Learing) to propozycja International Projects Centre mieszczącego się w miejscowości Exeter w Devon, w Anglii. Ten kurs został przygotowany z myślą o nauczycielach uczących przedmiotu w języku angielskim. Dwa tygodnie kursu obejmowało 35 godzin zajęć lekcyjnych oraz poznawania uroków Devon i Kornwalii. Ponieważ osoby biorące udział w kursie to nauczyciele z różnych krajów europejskich, uczestnictwo w nim to świetna okazja do wymiany doświadczeń, porównywania metod oraz nauki od siebie nawzajem. Program kursu obejmował: poznawanie metod CLIL, naukę fonetyki, rozwijanie słownictwa, wykład na temat brytyjskiego systemu edukacji, przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia lekcji metodami CLIL, przeprowadzenie tych zajęć przez uczestników kursu, ocena tej lekcji przez wykładowcę.

Cele:

Głównym celem kursu było zaznajomienie się z metodami pracy w środowisku CLIL, poznanie różnorodnych metod, przygotowanie własnych zajęć oraz ich przeprowadzenie, co stanowi fundament pracy metodami CLIL ucząc przedmiotu w języku angielskim.


 

Sensitization training about migration, racism, discrimination, culture and diversity

03.09.2016. – 10.09.2016.

Uczestnik: Izabela Zapała

Wykładowca: Guðrún Pétursdóttir

 

Informacja o kursie:

Tygodniowy kurs w Islandii dotyczył tematu interkulturowości we współczesnym ujęciu. Obejmował on tematykę taką jak tworzenie dobrej atmosfery w klasie, edukację interkulturową w Europie. Omawiał metody stosowane w nauczaniu interkulturowości oraz przedstawiał ćwiczenia i podejścia poruszające zagadnienia nierówności, dyskryminacji, migracji, itd.

Kurs umożliwił także zdobycie informacji na temat najnowszych badań naukowych dotyczących interkulturowości, jak również nauczał jak pracować z grupą o niskim poziomie motywacji. Dyskusje dotyczyły tematyki ukrytej dyskryminacji, rasizmu w życiu codziennym oraz sposobów wyjaśniania tych konceptów. Uczył również jak reagować na przejawy rasizmu i dyskryminacji. Elementem istotnym kursu było również tworzenie własnego programu kursu oraz przygotowanie prezentacji.

Cele:

Głównym celem kursu było uwrażliwienie, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat problematyki migracji, rasizmu, dyskryminacji oraz kultury i różnorodności, a także wyposażenie uczestników w narzędzia do nauczania i podnoszenia świadomości uczniów w kwestii tych zagadnień.


Creative Teaching In The Secondary CLIL Classroom

03.07.2017.-07.07.2017.

Uczestnicy: Izabela Zapała, Magdalena Siatkowska

Wykładowcy: Freia Layfield, Sharlene Matharu

 

Cele:

Głównym celem kursu było wzbogacenie technik pracy w środowisku CLIL oraz rozwinięcie kompetencji językowych z języka angielskiego nauczycielek II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz dostosowanie ich do uczniów w wieku 16-18.

 

Informacje o kursie:

Tygodniowy kurs Creative Teaching In The Secondary CLIL Classroom zorganizowany przez Lake School of English w Oxfordzie w Anglii to kurs przedstawiający i wprowadzający w praktykę bogactwo metod pracy w środowisku CLIL. W trakcie kursu nauczycielki zapoznały się w wieloma ćwiczeniami, które pozwalają w sposób kreatywny uczyć się i nauczać treści z różnych dziedzin w języku angielskim, co jest założeniem nauczania CLIL.

Czynności, które zostały przeprowadzone w trakcie kursu to:

 1. Rozumienie koncepcji pracy w środowisku CLIL.
 2. Komunikacja podczas zajęć metodami CLIL.
 3. Przełamywanie barier, rozważanie metod nauczania oraz odpowiedzialności, zadań i tematów, strategii i stylu.
 4. Sposoby wspierania ucznia, planowanie, prezentacje i rozważania.
 5. Uczenie się sposobem zadaniowym oraz wielokierunkowe metody nauczania.
 6. Słownictwo tematyczne, kolokacje oraz pary wyrazów.
 7. Style uczenia się , wielorakie inteligencje.
 8. Nauczanie uczniów z trudnościami w nauce.
 9. Wyzwania stawiane przed uczniami podczas zajęć, poprawianie motywacji, zaangażowanie i rezultaty.
 10. Pisanie, informacja zwrotna, poprawa błędów i zasoby cyfrowe.
 11. Praca z tekstami, odkrywanie i tworzenie, wdrażanie zadań aby trafić w rzeczywiste i specjalne potrzeby.
 12. Gry i zabawy związane ze środowiskiem CLIL; słownictwo, wymowa, ruch i odgrywanie ról.
 13. Używanie grafiki i zdjęć jako kreatywny sposób stymulowania uczniów w procesie nauczania w środowisku CLIL.
 14. Rozwijanie indywidualnych umiejętności językowych oraz kompetencji komunikacyjnych.
 15. System edukacji w Wielkiej Brytanii.

Zdobyte umiejętności obejmują:

 1. Współpraca w międzynarodowej grupie.
 2. Bycie wrażliwym na stereotypy, uprzedzenia, dyskryminację, wykluczenie i rasizm.
 3. Nauczanie i omawianie problemów w grupie oraz wyciąganie wniosków.
 4. Efektywne użycie dostępnych materiałów i zastosowanie teoretycznych zasobów w praktyce.
 5. Motywowanie i angażowanie studentów do jeszcze bardziej efektywnej nauki.
 6. Radzenie sobie z klasami o dużej liczebności uczniów oraz klasami ze zróżnicowanymi umiejętnościami.
 7. Używania różnych strategii nauczania, aby dotrzeć do różnych stylów uczenia się.
 8. Czynienie lekcji bardziej komunikatywnymi oraz umiejętność tworzenia własnych materiałów
 9. Wdrażanie autentycznych materiałów i nowych technologii w nauczanie.

 

Istotnym elementem kursu był również fakt, iż nauczycielki miały po raz kolejny okazję współpracować w grupie międzynarodowej rozwijając wiele z kluczowych kompetencji społecznych, aby później móc zastosować je w pracy zawodowej. Do tych umiejętności należą: bycie elastycznym, otwartym, pełnym szacunku i tolerancji, komunikacji i współpraca, krytyczne myślenie, efektywne negocjowanie, bycie zmotywowanym przez samego siebie, efektywne rozwiązywanie problemów a także praca samodzielna i w grupie.


Education for sustainable development

Organizator kursu: IDEC SA, Iroon Politecneiou 96 Avenue, 18536 Piraeus

Termin: 21.08.2017 – 25.08.2017

Uczestnik: Małgorzata Świtakowska

Wykładowca: Dr. George Velegrakis

 

Tematyka kursu:

Głównymi tematami kursu były: cechy edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego, podejście holistyczno-międzydyscyplinarne oraz systemowe w nauczaniu, myślenie krytyczne, zrównoważona szkoła, wyzwania dla zrównoważonego rozwoju, problemy demograficzne współczesnego świata, zmiany klimatyczne, produkcja i dystrybucja żywności, odpady, zasoby wodne, różnorodność biologiczna, energia, podejście ideologiczne, rozwój gospodarczy wraz ze zrównoważonym rozwojem.

 

Informacje o kursie:

Tygodniowy kurs: Education for sustainable development odbywał się w Glyfadzie w Atenach. Uczestnictwo w kursie pozwoliło uczestnikom zrozumieć:

 • wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem
 • zasady i cele edukacji na na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii, wody, rolnictwa, gospodarki odpadami komunalnymi

Umiejętności zdobyte na kursie pozwalają na lepsze wdrożenie zasad zrównoważonej szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

Kurs pozwolił na zdobycie umiejętności określania celów i projektowania programów edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, kultywowania wartości, myślenia krytycznego i współpracy poprzez programy szkoleniowe, korzystania z różnych technik uczenia się.

Uzyskane materiały szkoleniowe w języku angielskim zostaną wykorzystane w nauczaniu geografii metodą CLIL.