Kierunki

W II LO uczniowie mogą wybrać  spośród czterech kierunków:

1. Klasa I A (politechniczno – ekonomiczna mat. – fiz./mat. – geo.):

 • Przedmioty rozszerzane: matematyka
 • Przedmioty dodatkowe rozszerzane:
  • 1. wybór: fizyka lub geografia;
  • 2. wybór: język obcy lub informatyka
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • politechnicznych (informatyka, automatyka, robotyka, mechanika, geodezja)
  • uniwersyteckich (np. matematyka, informatyka, fizyka)
  • kierunków ekonomicznych (bankowość, finanse)
  • zarządzania, logistyki, gospodarki przestrzennej
  • geografii, geologii i innych nauk o Ziemi
  • lingwistyki i filologii oraz kierunków związanych z turystyką

2. Klasa I A1 (akademicka matematyczno – przyrodnicza):

 • Przedmioty rozszerzane: matematyka
 • Przedmioty dodatkowe rozszerzane: fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia (przynajmniej jeden)
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • politechnicznych (informatyka, automatyka, robotyka, mechanika, geodezja)
  • ekonomicznych (finanse, bankowość, ekonomia)
  • uniwersyteckich (np. matematyka, informatyka, fizyka)
  • biotechnologii, inżynierii genetycznej
  • lekarskich, stomatologii, dietetyki, pielęgniarstwa, farmacji, kosmetologii

3. Klasa I C (humanistyczno-lingwistyczna):

 • Przedmioty obowiązkowo rozszerzane (do wyboru jedna z trzech grup )
  • grupa 1 (humanistyczna) : język polski, historia, WOS
  • grupa 2 (dwujęzyczna ): język angielski na poziomie dwujęzycznym, historia dwujęzyczna, WOS dwujęzyczny
  • grupa 3 (uniwersytecka) : język angielski, geografia, język niemiecki
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • prawo, dziennikarstwo, historia, etnologia, socjologia
  • psychologia, filologia polska, angielska, germańska,lingwistyka
  • europeistyka, kulturoznawstwo,dyplomacja europejska
  • produkcja filmowa i telewizyjna, animacja kultury
  • geomonitoring, geoinformacja, geoinformatyka
  • turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna
  • climatology (studia w języku angielskim)
  • logistyka i inne kierunki ekonomiczne

4. Klasa 1 D (medyczna biologiczno – chemiczna):

 • Przedmioty rozszerzane: biologia, chemia
  • Przedmiot uzupełniający: matematyka stosowana
 • Zapewnia dobre przygotowanie do studiów:
  • lekarskich, stomatologii, dietetyki, pielęgniarstwa, fizykoterapii, kosmetologii, weterynarii, farmacji
  • biotechnologii, inżynierii genetycznej, biologii, chemii

 

 

Na wszystkich kierunkach istnieje możliwość wyboru języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego, które prowadzone są w grupach międzyklasowych, z uwzględnieniem różnych poziomów znajomości języka. Kandydatów do szkoły zachęcamy do kontynuacji nauki języka rozpoczętej w gimnazjum.

II Liceum to szkoła, która stwarza uczniom warunki nowoczesnego kształcenia, dysponując odpowiednim sprzętem i pomocami dydaktycznymi. Cały czas unowocześniana baza dysponuje: Szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, pracownią informatyczną wyposażoną w komputery połączone z siecią Internet, trzema pracowniami z tablicą interaktywną, pracownią językową, wszystkimi pracowniami wyposażonymi w rzutnik multimedialny, nowoczesną pracownią chemiczną ze stanowiskami laboratoryjnymi, dwiema salami gimnastycznymi do ćwiczeń i gier sportowych, siłownią, boiskiem sportowym i możliwością korzystania z urządzeń lekkoatletycznych na stadionie miejskim.

Szkoła posiada jeden z bogatszych w mieście księgozbiorów bibliotecznych skatalogowanych w systemie MOL i Progman. Uczniowie i pracownicy korzystają z czytelni i fachowego doradztwa bibliotekarzy.

Pracownie przedmiotowe, urządzone i dostosowane do potrzeb programowych, wciąż wzbogacane są w nowe pomoce, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów.